ALLMÄNNA VILLKOR

1 § Betalningsvillkor
Reliable AB (’Reliable’) debiterar tjugofem (25) procent av
estimerat produktionsbelopp när uppdragsgivaren beställer
tjänster. Upparbetad tid, reducerad med erhållen
förskottsbetalning, faktureras i slutet av månaden och förfaller
till betalning femton (15) dagar från faktureringsdagen. Vid
utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta om tolv (12)
procent. Till samtliga priser tillkommer mervärdesskatt.
Lämnad offert baseras på den information om uppdragsgivarens
marknad, historik, potential och produktbeskrivning som
Reliable erhållit i samband med upprättande av offerten.
Offererat pris gäller under förutsättning att listmaterial håller
avsedd kvalitet för att kunna genomföra uppdraget. Om
kvaliteten på listmaterial, eller förutsättningarna i övrigt,
väsentligen avviker från vad parterna diskuterat, eller om
förutsättningarna till väsentlig del förändras under
uppdragstiden, äger Reliable rätt att i samråd med
uppdragsgivaren justera prissättningen för att kompensera
effekten av diskrepansen. I annat fall äger Reliable rätt att
avbryta uppdraget. Skäliga kostnader isamband med uppdragets
upphörande ska i sådant fall erläggas till Reliable.

2 § Personuppgiftsansvar
I det fall Reliable hanterar personuppgifter för uppdragsgivarens
räkning, är uppdragsgivaren personuppgiftsansvarig. Det
ankommer då uppdragsgivaren att instruera Reliable hur
personuppgifterna ska och får behandlas i enlighet med
internationell och nationell dataskyddslagstiftning. Reliable
förutsätter att det tillhandahållna materialet är
uppdragsgivarens, samt att förevarande material tillhandahålls
enligt gällande regelverk och lagstiftning.

3 § Parternas oberoende
Reliable och uppdragsgivaren är två oberoende och självständiga
parter. Reliable kan aldrig anses vara en arbetstagare åt
uppdragsgivaren.
Tjänsterna under uppdraget innefattar inte övergång av
verksamhet eller övertagande av personal från Reliable.
Uppdragsgivaren äger dock rätt att rekrytera personal från
Reliable i anslutning till utfört uppdrag förutsatt att (i) det sker
inom sex (6) månader efter avslutat uppdrag, samt (ii) att
uppdragsgivaren erlägger en ersättning om sex (6) månadslöner
till Reliable.

4 § Reklamation, uppsägning och hävning
Uppdragsgivaren ska meddela Reliable senast sjuttiotvå (72)
timmar i förväg om ett specifikt uppdrag inte ska utföras. I annat
fall ska full ersättning för beställt uppdrag erläggas.

Anser uppdragsgivaren att Reliable har gjort sig skyldig till fel
eller brist i dennes åtagande gällande uppdraget måste
uppdragsgivaren omgående reklamera. Fel eller brist måste
reklameras senast inom sju (7) dagar från det att
uppdragsgivaren märkt eller borde ha märkt felet eller bristen.
En reklamation ska vara skriftlig och specificera vad felet eller
bristen är. Reliable ska vidare gesskälig tid att avhjälpa felet efter
det att en reklamation har emottagits.
Underlåter uppdragsgivaren att reklamera inom angiven tid eller
på föreskrivet sätt förloras rätten tillskadestånd eller prisavdrag.
Part äger rätt att säga upp uppdraget om den andra parten
åsidosätter sina förpliktelser och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, har vidtagit godtagbar rättelse eller om
förhållanden ändras väsentligt så att uppdragets bestånd
omöjliggörs. Uppsägningstiden är en (1) månad. Uppsägning ska
vara skriftlig för att äga giltighet.
Vardera part äger därutöver rätt att med omedelbar verkan säga
upp uppdraget om den andra parten väsentligen åsidosättersina
förpliktelser enligt detta avtal och inte (i) vidtar rättelse inom tio
(10) dagar efter skriftligt påpekande från den andra parten, eller
(ii) den ena parten försätts i konkurs, träder i likvidation, upptar
ackordsförhandling eller på annat sätt har hamnat i
betalningssvårigheter eller på obestånd.

5 § Äganderätt och immateriella rättigheter
Uppdragsgivaren garanterar att tillhandahållet material fritt kan
användas av Reliable och att det inte belastas av, eller utgör
intrång, i annan tillkommande rätt. Uppdragsgivaren ska därför
uttryckligen ange om några delar eller komponenter i materialet
på något sätt tillhör tredje man. Uppdragsgivaren åtar sig att
ersätta Reliable för alla kostnader, inklusive kostnader för
juridiskt biträde, som uppdragsgivaren åsamkas genom krav
ställda av tredje man gällande materialet. Uppdragsgivaren åtar
sig vidare att ersätta samtliga sådana kostnader, inklusive men
inte begränsat till skadeståndsanspråk för intrång i immateriell
rättighet, inklusive handling som strider mot lagen om
företagshemligheter (SFS: 2018:558).
Reliable äger nyttjanderätt respektive äganderätt till samtliga
resultat som kan komma att genereras ur uppdraget.
Vad som föreskrivs under denna punkt ska gälla utan
inskränkningar och utan begränsning i tiden.

6 § Sekretess
Reliable behandlar alla projekt under sekretess. Samtliga av
Reliables anställda omfattas av sekretessavtal. Uppdragsgivaren
äger rätt att teckna separata sekretessförbindelser direkt med
Reliables personal för enskilda projekt.
Parterna förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för
tredje man avslöja konfidentiell information, vilken har erhållits
av den andra parten. Vidare ska parterna inte utnyttja sådan
konfidentiell information i annan utsträckning än vad som är
nödvändigt för att utföra förpliktelser enligt uppdraget.
Med ’konfidentiell information’ avses varje upplysning – teknisk,
kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen
dokumenterats eller inte – med undantag för upplysning som är
allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än
genom brott från parternas sida.
Skyldigheter enligt denna punkt gäller inte sådan information
som a) parterna redan innehade innan den delgavs, b) sådan
information som i övrigt är allmänt tillgänglig, eller c) som
parterna erhåller från annan källa förutsatt att sådan källa fått
del av informationen utan brott mot sekretesskyldighet.

7 § Force Majeure
Om fullgörande av någon av parternas åtagande enligt uppdraget
väsentligen förhindras, avsevärt försvåras eller oskäligen
betungas av omständigheter såsom strejk eller lock-out mellan
arbetsmarknadens parter, eldsvåda, krig, mobilisering,
valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, försening i
leveranser från underleverantörer p.g.a. omständigheter som
ovan angivits eller annat liknande hinder som av parterna inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med, ska detta utgöra en
befrielsegrund för ansvar för motpartens skada på grund av
försening.
Om samarbetets fullgörande till väsentlig del förhindras för
längre tid än fjorton (14) dagar p.g.a. ovan angivna
omständigheter, äger vardera parten, utan
ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda detta uppdrag. Ifall
uppdragsgivaren frånträder uppdraget ska Reliable erhålla
ersättning för redan utfört arbete, samt direkta kostnader som
härrör från uppdragets avslutande.

8 § Skadestånd
Parterna ska inte hållas ansvariga gentemot varandra för
indirekta skador, följdförluster, eller liknande skadorsåsom, men
inte begränsat till, förlust av vinst, inkomstbortfall eller förlust av
avtal. De undantag och ansvarsbegränsningar som anges ovan
ska inte gälla i händelse av skador orsakade med uppsåt eller av
grov vårdslöshet.
Skulle Reliable finnas ansvarig och skyldig att utge skadestånd är
ansvaret begränsat till den summa som motsvarar den totala
erlagda betalningen under de sex (6) senaste månaderna.

9 § Indexering av priser
Reliable äger rätt att varje år den 1 januari göra en allmän prisjustering
på samtliga tjänster motsvarande samma procentuella förändring som
Konsumentprisindex (KPI) för föregående år. Oktober månad ska användas
som jämförelsemånad. Skulle ökningen av KPI underskrida 2% äger Reliable
rätt att justera upp priserna med 2%. Reliable förbehåller sig vidare rätten
att årligen höja avgifterna eller priserna utöver ovan, om så sker ska Kunden
skriftligen meddelas om höjningen minst en månad innan den träder i kraft.
Kunden har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid
om Kunden inte accepterar denna höjning.

10 § Övrigt
Reliable äger rätt att utse underleverantörer för del av
uppdragets utförande. Reliable svarar för av underleverantör
utfört arbete förutsatt att sådan underleverantör är anlitad av
Reliable.
Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om
förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här
avtalats. Ändringar med anledning av uppdraget ska upprättas
skriftligen mellan parterna.
Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig medför
det inte att villkoren i dess helhet är ogiltiga, såvida inte endera
partens åtaganden utan den ogiltiga delen framstår som oskäligt
betungande.

11 § Tvist och lagval
Tvist med anledning av uppdraget ska lösas av svensk domstol,
med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag är
tillämplig på detta uppdrag.